ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 MyBee.bg

Глава първа

ДЕФИНИЦИИ

 

 • По смисъла на настоящите Общи условия:     
 • Търговец е „ЕДИС М“ ЕООД, ЕИК: 206477494, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Позитано“ № 136а, ет. 4, ап. 14.
 • Клиент е всяко пълнолетно физическо лице или действащо юридическо лице, което прави поръчка на стоки и сключва индивидуален договор от разстояние.

 • Индивидуален договор представлява съглашение между Клиент и Търговеца, който има за предмет предоставянето от страна на Търговеца на избрана от Клиента стока срещу заплащане на определена цена.

 • Стоки означава всички артикули, промоционални оферти, обявления и информация, съдържащи се в тази интернет страница, които се отнасят до и могат да бъдат получени от Клиентите.

 • Настоящите Общи условия предоставят информация на Клиентите относно:

 • Идентификацията на Търговеца;

 • Предмета на Общите условия;

 • Условията за сключване на индивидуален договор, рекламация и връщане на стока;

 • Начин на плащане за извършените услуги

 • Права и задължения на Търговеца;

 • Права и задължения на Клиентите;

 • Отговорност;

 • Обработката на лични данни;

 • Връзки към сайтове на трети страни;

 • Права на интелектуална собственост;

 • Заключителни разпоредби: приложимо право; писмена форма; изменения и допълнения на Общите условия; частична недействителност; разрешаване на спорове.

 

Глава втора

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • Търговецът е създал интернет страницата https://mybee.bg/, която представлява електронен магазин, съдържащ подробна информация за предлаганите на Клиентите стоки.

 • Търговецът предоставя, а Клиентите се задължават при използване на интернет страницата, електронния магазин, както и при поръчка на стоки, да спазват разпоредбите в настоящите Общи условия.

 • Настоящите Общи условия са предназначени да уредят отношенията между „ЕДИС М“ ЕООД, ЕИК: 206477494, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Позитано“ № 136а, ет. 4, ап. 14, наричано по-долу за краткост „Търговец“, и клиентите на интернет страницата, наричани по-долу „Клиенти“, във връзка с извършване на поръчки на обявените стоки, предоставяни от Търговеца, на настоящата интернет страница.

 • Настоящите Общи условия обвързват Клиентите на интернет страницата и поместения в нея електронен магазин, след като са ги приели изрично, което се осъществява чрез извършване на поръчка на стоки и съответно сключване на индивидуален договор с Търговеца.

 

Глава трета

ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА 

 • Данни за Търговеца:

Наименование: „ЕДИС М“ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 206477494

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Позитано“ № 136а, ет. 4, ап. 14

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Позитано“ № 136а, ет. 4, ап. 14

Телефон: 0884 62 00 08

E-mail: [email protected]

Интернет страница: https://mybee.bg/

 

Глава четвърта

СКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР, РЕКЛАМАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 • За използването на интернет страницата и поместения в нея онлайн магазин не е необходима регистрация, но при желание от страна на Клиентите Търговецът е предоставил възможност за създаване на потребителски профил. За предоставянето на избрана от Клиента стока, която е представена на интернет страницата, е необходимо Клиентът да се е запознал с настоящите Общи условия и да сключи индивидуален договор с Търговеца.

 • Клиентът заявява желанието си да поръча или купи стока през интернет страницата и поместения в нея онлайн магазин като направи поръчка по електронен път или по телефон и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Търговеца от негово име.

 • (1) Клиентът може да сключи индивидуален договор с Търговеца посредством електронните услуги на интернет страницата и/или по телефона. За тази цел, Клиентът следва да попълни съответните полета, които са необходими на Търговеца, за да изпълни дадената поръчка, както и да предостави личните си данни.

(2) С попълването на информацията в електронния формуляр и изпращането на поръчката за обработване от Търговеца, Клиентът декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, както и че е съгласен с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

 • Търговецът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на направената поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Търговецът прави по електронен път и/или по телефона.

 • Доставка на стока по сключен индивидуален договор се извършва в срок от 1 (един) до 3 (три) работни дни за стоки, които Търговецът има налични. Стоки, за които Търговецът не поддържа наличности на склад доставката може да отнеме до 5 (пет) работни дни. Всички доставки по сключени индивидуални договори се извършват чрез куриерски услуги на трето лице – доставчик, според тарифата на куриерската компания.

 • Търговецът определя преференциални условия при извършване на поръчки на стоки чрез електронния магазин на настоящата интернет страница, както следва:
 1. При сключен индивидуален договор между Клиент и Търговеца за поръчка на стоки на цена надвишаваща 99.99 лева (деветдесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки) с ДДС, стоките се доставят безплатно до посочения адрес на Клиента.
 • Търговецът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от направената поръчка поради налични обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност. При всички случаи Търговецът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Търговеца е да върне предварително заплатената цена на стоката, ако такава е била заплатена.

 • Индивидуалният договор от разстояние между Търговеца и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща уведомление, че стоката от направената поръчка е готова за изпращане или вече е изпратена, или че Услугата може да бъде предоставена. Такова съобщение съдържа уведомление, че Клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за точната дата на доставката.

 • Индивидуалният договор, сключен между Клиента и Търговеца, се състои от настоящите общи условия и всички евентуални допълнителни договорки между страните.

 • (1) При несъответствие на обявената на интернет страницата стока с предоставената по сключен индивидуален договор Клиентът има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за покупко-продажба, или да се откаже от сключения договор и да върне предоставените стоки.

(2) Правото на отказ от сключения договор се реализира в 14-дневен срок от получаване на същата от Клиента. При упражнено право на отказ поръчаната и предоставена стока подлежи на връщане. Това право може да бъде упражнено и в случай на предоставена е дефектна стока, повредена при транспорта или погрешно изпратена (продуктът не съответства на поръчания).

(3) Правото на рекламация на стоки не се отнася и е неприложимо за хранителни стоки, в случай, че такива се предлагат от Търговеца.

 • При предявяване на рекламацията Клиентът може да изиска възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите.

 • Рекламацията може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Този срок спира да тече през времето, необходимо за замяната на стоката или за постигане на споразумение между Търговеца и Клиента за решаване на спора.

 • Търговецът трябва да приведе стоката в съответствие с договора за покупко-продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Клиента. След изтичането на този срок или когато Клиентът не е удовлетворен от решаването на рекламацията, същият има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.

 • Привеждането на стоката в съответствие с договора за покупко-продажба е безплатно за Клиента.

 • Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Клиента.

 • Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

 • Правото на рекламацията може да бъде упражнено устно или писмено. При предявяване на рекламация Клиентът посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: фактура, протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното и/или документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 • Търговецът поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации, включително в електронен вариант. При предявяване на рекламация Търговецът издава документ на Клиента за това, че е приел рекламацията. Документът може да бъде изпратен и на електронния (имейл) адрес, посочен от Клиента. Документът съдържа: датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката, обстоятелства за рекламацията и подпис на лицето, приело рекламацията.

 • Всички допълнителни условия и процедури по отношение на рекламация от Клиента са съгласно действащото право на Република България, към момента на предявяване на рекламацията.

 • Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите Клиентът има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента.

 • Когато Клиентът иска да се откаже от договора от разстояние той трябва да информира Търговеца за решението си преди изтичането на горепосочения 14-дневния срок. Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, ако е изпратил съобщение на Търговеца за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на този срок.

 • Когато Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Търговецът възстановява всички суми, получени от клиента, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора.

 • Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната транзакция, освен ако Клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за същия.

 • Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца.

 • Търговецът може да задържи плащането на сумите на Клиента, докато не получи стоките или докато последният не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 • Съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, когато Клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, същият трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца или на упълномощено от него лице, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е съобщил на Търговеца решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

 • Клиентът заплаща само преките разходи за връщането на стоките.

 • Клиентът носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

 • Адресът за връщане на стоката е адреса на управление на Търговеца, посочен в настоящите Общи условия или до офис на куриер - след предварителна договорка между страните.

 • За да се възползва Клиентът от правото си на връщане на стоката, е необходимо да са налице следните предпоставки:
 • стоката да не е повредена;
 • стоката да е със запазен търговски вид;
 • стоката да не е използвана, освен за изпробване на функционалността й;
 • да върне заедно със стоката придружаващите я стокови, счетоводни и транспортни документи, както и оригиналната опаковка.

 

Глава пета

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ УСЛУГИ

 • Плащанията от Клиент към Търговец за предоставени стоки се извършват по банков път, чрез превод по посочена банкова сметка, чрез виртуален ПОС терминал или чрез наложен платеж, при получаване на съответната стока, като Търговецът издава фактура за съответното плащане.

 • Клиентът следва да предостави всички необходими данни за целта на издаването на фактура, съгласно действащото законодателство.

 

Глава шеста

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 • Търговецът има право да променя, обновява, разширява, допълва и премахва елементи в интернет страницата и съдържащия се в нея електронен магазин, както и в характеристиките, броя, качеството и видовете стоки, предоставяни от него, по всяко време и по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

 • Търговецът има право по всяко едно време и без предизвестие да извършва, добавя, променя, изменя и премахва стоки, предлагани на интернет страницата и поместения в нея електронен магазин.

 • Търговецът има право да откаже изпълнението на направена поръчка на стока, когато Клиентът е предоставил непълни, подвеждащи, неточни и/или грешни данни или възпрепятства коректното изпълнение на същите.

 • Търговецът следва да предоставя на Клиентите информация за предлаганите стоки своевременно и съобразно обявените и посочени в интернет страницата и електронен магазин артикули и услуги, без да има разминаване в качеството, конструкцията и състоянието на стоките.

 

Глава седма

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ 

 • Клиентът има право да разглежда, използва по предназначение интернет страницата, да поръчва стоки чрез електронния магазин, както и да се свързва с Търговецът при възникнала необходимост и във връзка с направата на поръчка, изпълнението и/или приключването на такава.

 • Клиентът няма право да поврежда, модифицира, променя, нарушава нормалното функциониране, копира или инсталира вреден софтуер на части и/или елементи от интернет страницата, както и поместения в нея електронен магазин.

 • Клиентът няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с търговска или нетърговска цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от интернет страницата.

 • Клиентът няма право да извършва DDoS атаки, да изпраща спам или умишлено да извършва дейност, целяща да причини намаляване капацитета на работа, претоварване или изключване на сървърите на Търговеца или генериране на прекомерен интернет трафик с цел нанасяне на вреда, повреда или привеждането на интернет страницата и/или намиращия се в нея електронен магазин в неработещо или неизползваемо състояние.

 • Клиентът няма право да инсталира, внедрява или вмъква софтуер, чрез който да получава неразрешен достъп до интернет страницата и намиращия се в нея електронен магазин или до информация, съдържаща се в сървърите на Търговеца.

 • Клиентът няма право да използва наименованието, оформлението, търговската марка, лого или други уникални и идентифициращи елементи от интернет страницата на Търговеца.

 • Клиентът носи отговорност за всяко умишлено увреждане и нарушаване нормалното функциониране на интернет страницата и поместения в нея електронен магазин, извършени от него или негови подопечни лица действия.

 

Глава осма

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ 

 • Търговецът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици, възникнали за Клиенти във връзка с употребата на тази интернет страница и/или поместения в нея електронен магазин.

 • Търговецът не носи отговорност за вреди, възникнали в резултат на грешно въведена информация от Клиент, както при загуба на информация от настъпили технически и/или софтуерни щети по хардуерни и/или софтуерни елементи на интернет страницата и поместения в нея електронен магазин.

Глава девета

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 • Търговецът събира и обработва лични данни на физическите законосъобразно и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за което се намира в Политиката за защита на личните данни на адрес https://mybee.bg/page/privacy-policy/.

 • Търговецът не събира, не съхранява и не обработва данни, свързани с номера на кредитни и/или дебитни карти, с които се извършват плащания за заявени услуги и/или поръчани стоки чрез електронния магазин на настоящата интернет страница.

 

Глава десета

ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

 • Търговецът може да предоставя връзки на тази интернет страница към други уеб сайтове, които не се поддържат и не са собственост на същия.

 • Търговецът няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове.

 

Глава единадесета

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Търговецът притежава цялото налично съдържание на елементи и характеристики на интернет страницата и поместения в нея електронен магазин.

 • Съдържанието на сайта на Търговеца може да бъде използвано от Клиентите, само след изрично писмено разрешение и сключен договор за отстъпване право на ползване на авторски права.

 • Свободният достъп до интернет страницата и поместения в нея електронен магазин, не следва да се приема и тълкува като безвъзмездно отстъпване право на ползване на авторски права.

Глава дванадесета

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • Всички съобщения и уведомления между Търговеца и Клиента ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено или чрез техническо средство, което изключва възможността за неточно предаване на информацията. Ако някоя от страните промени предоставения адрес за кореспонденция, телефонен номер, електронна поща и/или друго средство за кореспонденция, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и друга изпратена кореспонденция.

 • Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на Общите условия като цяло и/или направени поръчки, заявки за услуги и сключени индивидуални договори между Клиент и Търговеца.

 • За неуредените въпроси в тези Общи условия, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилага действащото българско законодателство.

 • Всички спорове между Търговеца и Клиента, породени от тези Общи условия и сключените индивидуални договори, ще бъдат разрешавани в дух на разбирателство чрез преговори между страните. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

 

 

Сравнение на продукти